Wednesday, August 22, 2012

ตัวอย่างปกรายงาน


บทเสภา  ขุนช้างขุนแผน
ชวนคิด  ชวนคุย....ตอนกำเนิดพลายงาม
จัดทำโดย
              เด็กหญิง/เด็กชาย .............................................
               ชั้น ............................ เลขที่  ..........................
เสนอ
ผศ.ระพิน               ชูชื่น
อาจารย์อาทิตยา       นุชศรี
บทเสภาขุนช้างขุนแผน  ตอนกำเนิดพลายงาม  เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการเดินทางของพลายน้อยรายวิชา วรรณคดีลำนำ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา

..........................................................................

   ครูได้ตัวอย่างของนักเรียนห้อง 6/4 ที่ทำเสร็จแล้ว ให้นักเรียนดู
แต่หวังว่านักเรียนจะทำรายละเอียด หรือมีแนวคิดที่แตกต่าง  หลากหลายกว่านี้  และไม่ใช้เพื่อการลอกเลียนแบบ

ครูมั่นใจ ว่านักเรียนมีความสามารถ และจะสร้างงานของต้นเองได้ดี
ตัวอย่างการเขียนปก
 
 
 

  

ตัวอย่างเนื้อหา

 

ส่วนของเนื้อหา

1 comment:

  1. ไม่ต้องบอกห้องใช่หรือไม่คะ เพราะถ้าตามตัวอย่างมีแต่ชั้นอย่างเดียว

    ReplyDelete