Friday, December 8, 2017

นัดหมายสอบเก็บคะแนน ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่๑


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบเก็บคะแนนภาษาไทย วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดเนื้อหาในข้อสอบ มีดังนี้

ปรนัย ๕๕ ข้อ (กากบาท)
-การย่อความ และการอ่านจับใจความ
-การอ่านวันเดือนปีแบบไทย และตัวเลขไทย
-การกรอกแบบรายการ
-อักษรย่อ
-สุภาษิตสอนหญิง
-การเขียนสร้างสรรค์
-การเขียนแผนผัง
-การเขียนจดหมาย

-คำราชาศัพท์

อัตนัย 1 ข้อ(ข้อเขียน)
-การเขียนแผนผัง

Thursday, December 7, 2017

ใบงานวิชาภาษาไทย

ใบงานที่ ๑
ใบงานที่ ๒
ใบงานที่ ๓
ใบงานที่ ๔ (ไม่มีลิงค์ดาวน์โหลด เนื่องจากนักเรียนต้องออกแบบ ใบสมัครชมรมด้วยตนเอง)
ใบงานที่ ๕
ใบงานที่ ๖
ใบงานที่ ๗

Tuesday, November 28, 2017

นัดหมายนำเสนอ การละเล่น วันที่ 30 พ.ย. 60

แจ้งนักเรียนชั้น ป.6/1 ป.6/2 ป.6/4 ป.6/5

ขอนัดหมายนำเสนอ การละเล่น วันที่ 30 พ.ย. 60

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในคาบเรียนได้แก่
1. VDO กิจกรรมการละเล่น ความยาวไม่เกิน 5 นาที (การอธิบายวิธีการเล่น,การเล่นของเพื่อน ๆ)
     อัพโหลดลง youtube พร้อมส่ง link VDO มาที่ dothakorn@gmail.com ภายใน 29 พ.ย. 60

2. ใบความรู้การละเล่น (ชื่อการละเล่น กติกา และวิธีการเล่น)

3. ใบรายงานปัญหาและวิธีการแก้ไข (เขียนใส่กระดาษรายงาน ตามรูปแบบด้านล่าง)


Monday, November 13, 2017

การเขียนจดหมาย

งานเขียนจดหมาย ที่นักเรียน รอลุ้น จดหมาย ตอบรับของพี่นักเรียนนานาชาติประเทศจีนกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้รู้หลักการเขียนจดหมายและมีความสนุกสนานรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมต่างชาติกันและกัน