Wednesday, August 24, 2016

งานการแต่งเรื่อง

นักเรียน
สามารถศึกษาเรื่องที่ให้ดูได้จาก ลิงค์นี้
และตอบคำถามจาก ข้างล่างนี้
Saturday, August 13, 2016

ติดตามงานในห้องเรียน

งานที่ ๑ ตอบคำถามจากหนังสั้น ”รักต้องแชร์” ๓ ข้อ

งานที่ ๒ สุภาษิตสอนหญิงชิ้นงาน หาข่าวเกี่ยวกับสุภาษิตสอนหญิง   

งานที่ ๓ ตอบคำถามจากเพลง “ทุ่งรวงทอง”

งานที่ ๔ แต่งประโยคจากคำกาลวิเศษณ์  ๕ ข้อ

งานที่ ๕ แยกคำวิเศษณ์ พร้อมแต่งประโยค

งานที่ ๖ ตอบคำถาม เนื้อเรื่องนิทานทองอิน

งานที่ ๗ คำสันธาน

งานที่ ๘ คำบุพบท

งานที่ ๙ ใบงานนักสืบทองอินที่แจกให้ในห้องเรียน
งานที่ ๑๐ ชวนคิดชวนคุยหน้า ๔๒ จากหนังสือวรรณคดีลำนำ
งานที่ ๑๑ ชวนคิดชวนคุยหน้า ๑๐๐ จากหนังสือวรรณคดีลำนำ
 งานที่ ๑๒ ใบงานตั้งชื่อสุภาษิตสอนหญิง

งานที่ ๑๓ แต่งประโยคจากคำอุทาน

งานที่ ๑๔ เนื้อเรื่องนิทานสืบสวนสอบสวน
งานที่ ๑๕ รูปเล่มนิทานสืบสวนสอบสวน
งานที่ ๑๖ ตอบคำถาม เรื่อง ตำนานนางนากพระโขนง

งานที่ ๑๗ แบบฝึกหัด ตอบคำถามจากเรื่อง“เด็กชายผู้แข็งแรง” หนังสือหลักภาษาหน้า ๑๗

งานที่ ๑๘ แผนภาพโครงเรื่องอ่านป้ายได้สาระ 
Wednesday, August 3, 2016

งานนิทานแนวสืบสวนสอบสวน

งานคู่ นิทานแนวสืบสวนสอบสวน 
    ๑.ขนาดเท่าหนังสือเล่มเล็ก (ครึ่งกระดาษA4)
    ๒.ใช้รูปประกอบ (วาด/ภาพถ่าย)
    ๓.หน้าปก ปกหน้าและปกหลัง(กระดาษแข็ง)
    ๔.มีสารบัญและคำนำ
    ๕.จำนวนหน้าอย่างน้อย ๒ แผ่น A4 (๘ หน้า)
    ๖.เนื้อเรื่องแนวสืบสวนสอบสวน

    ส่งวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙