Monday, July 14, 2014

ช้ินงานการอ่าน ป6/1 ถึง 6/5

นักเรียนโปรดตรวจสอบงานที่นักเรียนต้องทำ ทั้งที่เป็นงานในห้องเรียน และงานที่ให้ทำเป็นชิ้นงาน
การบ้าน  ก่อนที่ครูจะสรุปเป็นคะแนน 20 คะแนน
                                            ระพิน

ตารางชิ้นงานวรรณคดีและหลักภาษาไทย ป6

แจ้งนักเรียนให้ทราบ นักเรียนควรตรวจสอบงานที่เรียนทั้งหมดจากตารางการเก็บคะแนนนี้  ซึ่งจะมีคะแนนทั้งที่งานในห้องเรียน และที่เป็นชิ้นงาน(การบ้าน)
                                                 ระพิน


แบบฝึกการอ่านเรื่องที่ 5-7


จากที่สอนให้นักเรียนฝึกการจับใจความ และการวิเคราะห์ความในห้องนั้น
นักเรียนบางคน อาจทำไม่ทัน หรือ ทำเน้ือเรื่องหาย  นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้ โดยการ
นำไปปรินส์อ่านได้เลยคะ
ระพิน

นักเรียนอ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม


                   นี่เป็นคำถาม ที่นักเรียนได้ทำในห้องเรียนแล้ว แต่อาจมีบางคนไม่ทัน 
                   ดังนั้นใช้ข้อมูลนี้ได้คะ  ระพิน

คำถามท้ายเรื่อง นักเรียนตอบในสมุดแบบฝึกหัด 


Saturday, July 12, 2014

งานคำกริยา

นักเรียนที่ทำงานคำกริยาไม่ได้ โปรดดูตัวอย่างคะ


Thursday, July 3, 2014

ชิ้นงานที่ 2 และชิ้นงานที่ 3 การอ่าน

นักเรียนอย่าลืมทำงานการอ่านด้วยนะคะ

มีงานที่ต้องทำดังนี้  1. การแต่งคำถามจากหนังสือที่อ่าน จำนวน 3 คำถาม (ตอบคำถามมาด้วย)
คำถามต้องถามด้วยคำว่า  ทำไม  เพราะอะไร อย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ หรือ  เพราะเหตุใด 
                                 2. ชิ้นงานที่ 2 บันทึการเลือกหนังสือ / ใบเลือกหนังสือ 
ให้นักเรียนทำตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ทั้งหมด 7 หัวข้อ (ตามตัวอย่างข้างล่างคะ)
                                 3  ชิ้นงานที่ 3 บันทึกการอ่าน มีจำนวนหัวข้อที่ต้องทำ 14 ข้อ 
ต้องทำหลังจากอ่านจบคะ








Saturday, June 28, 2014

บันทึกการอ่าน ชิ้นงานที่ 3

นักเรียนที่ได้หนังสือแล้ว ต้องทำใบเลือกหนังสือ ชิ้นงานที่ 2 และบันทึกการอ่าน(หลังอ่านแล้ว)
ช้ินงานที่ 3



ตัวอย่างงาน คำถามจากหนังสือ