Saturday, December 3, 2016

รายงานการละเล่นไทย

    ให้นักเรียนค้นคว้าความรู้เรื่องการละเล่นของไทยที่นักเรียนได้เลือกมา จากนั้นทำรูปเล่มตามลักษณะรายงาน โดยจะต้องออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและมีสื่อในการนำเสนอเช่น วีดีทัศน์ เป็นต้น
     แนะนำหัวข้อในการทำให้ครอบคลุมหัวข้อ ประวัติ ความเป็นมา วิธีการเล่น ประโยชน์ อุปสรรค หรือ ข้อควรระวัง (ถ้ามี) สื่อและอุปกรณ์การละเล่น และที่สำคัญอ้างอิงด้วย ว่านำขอมูลมาจากแหล่งใด

นัดหมายการสอบครั้งที่ ๒

สอบหลักภาษาเรื่องประโยค
      -การแบ่งประโยคตามไวยากรณ์
๑.ประโยคความเดียว
๒.ประโยคความรวม
๓.ประโยคความซ้อน
      -การแบ่งประโยคตามการสื่อสาร
๑.ประโยคแจ้งให้ทราบ
๒.ประโยคถามให้ตอบ
๓.ประโยคบอกให้ทำ

Thursday, November 17, 2016

งานการ์ตูน รามเกียรติ์

นักเรียน ทำการ์ตูน รามเกียรติ์ มาคนละ ตอน จากตัว อย่างของพี่ไปปีที่แล้ว

Monday, October 31, 2016

งานเรื่อง การอ่านสัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ

ให้นักเรียน เขียนแผนผังตามข้อความที่กำหนด


Saturday, October 29, 2016

หนังสืออ่านนอกเวลา

เกณฑ์ในการเลือกหนังสือ
๑.เลือกหนังสือที่ต้องการอ่าน(ที่สนใจ,หนังสือที่ชอบ) แต่ต้องมีสาระ อย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียว
๒.จำนวนหน้าต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ หน้า
๓.ไม่ใช่หนังสือที่มีแต่ภาพ หรือที่เราเรียกว่าการ์ตูน
๔.ควรเป็นหนังสือที่เหมาะกับวัย ไม่ควรเป็นหนังสือที่คนอื่นชอบ แต่เราไม่ชอบ เช่น พ่อ แม่ชอบอ่าน
๕.ระยะเวลาในการอ่าน ไม่เกิน ๑ เดือนหรือ ๔ สัปดาห์


Friday, October 28, 2016

งานสมุดมิตรภาพ


J
วีดีโอ ที่นักเรียนชม แล้วตอบคำถาม