Monday, October 16, 2017

งานการเขียนย่อความ

รายละเอียดงาน
ให้นักเรียนเขียนย่อความตามรูปแบบงานเขียนที่ได้รับ
1. ทำใส่กระดาษ A4 พร้อมแนบต้นฉบับที่ย่อความ
2. ด้านหลังต้นฉบับให้ตอบคำถามโดยใช้หลัก 5W1H

ส่งวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

สำหรับนักเรียนที่ได้หัวข้อพระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท แล้วไม่สามารถหารูปแบบที่ถูกต้องได้ สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากลิงค์นี้
https://king9.ohm.go.th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97/

Friday, October 6, 2017

งานบทความท่องเที่ยว


๑. เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำช่วงปิดเทอม
๒.เนื้อหาไม่ต่ำกว่า ๑ หน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษรไม่เกิน ๑๖ ฟอนท์ใดก็ได้ไม่จำกัด(ใช้ฟอนท์เดียวกันทั้งบทความ)
๓. มีรูปประกอบอย่างน้อย ๑ รูป และต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
๔.ขนาดรูป ไม่จำกัดแต่ไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร


ตัวอย่างงานที่น่าสนใจ

Monday, September 25, 2017

คะแนนสอบหลักภาษาไทยเทอม 1/2560

นักเรียนสามารถ ดูได้โดยต้องจำรหัสประจำนักเรียนของตนเอง  เพราะครูไม่ได้เรียงตามรายชื่อ
หรือหมายเลขในห้องคะMonday, September 18, 2017

ใครยังไม่ส่งงาน ตามงานได้คะ

ตารางานตามที่มี คะแนนทั้งหมด 15 คะแนน
เป็นคะแนนดิบคะ