Monday, December 1, 2014

ชิ้นงานเทอม 2 /2557งานทั้งหมดนี้ จะเป็นงานของนักเรียนที่ใช้ในการเก็บคะแนน
และเป็นงานที่เกิดทั้งในและนอกห้องเรียน
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Monday, November 17, 2014

สำนวนจากเพลง

ตัวอย่างโวหารจากเพลง

หลังจากนักเรียน ดูวีดีทัศน์เพลง  ภูมิแพ้กรุงเท
ตอบคำถาม ท้ายเรืองที่ดู ว่ามีโวหารอะไรในเพลง
 โวหารที่ได้จากเพลง
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

การย่อความ

นักเรียน นำเรื่อง หรือบทความ สารคดี เรื่องราว ทีนักเรียนสนใจมาคนละ บทความ (ความยาวของเรื่องควรไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ ควรให้มีที่มาที่ไป หรือเรียกว่า อ้างอิงทีมาได้ เช่น ช่ือหนังสือ ชื่อคนแต่ง
จำนวนหน้า หรือ ปีที่พิมพ์ 

หมายเหตุ อย่าลืมใส่หัวย่อความด้วยคะ
งานที่สั่ง ให้นักเรียนทำการย่อความตามรูปแบบ คนละ 1  เรื่อง ทั้งนี้ให้ใส่สมุดมา และให้นำเอกสารต้นฉบับ ที่เป็นต้นเรื่องมาด้วย
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

งาน เรื่องอย่าชิงสุกก่อนห่าม

นักเรียน นำข่าวที่เกี่ยวกับ เรื่องอย่าชิงสุกก่อนห่าม ให้นำมาคนละ 1  เรื่อง   เช่น ข่าวที่เกี่ยวกับ เด็กวัยรุ่นท้องก่อนเรียนจบ หรือ นักเรียนบางคนทำเรื่องที่ไม่สมควรก่อนวัยอันควร   เช่นการ ติดยาเสพติด ในวัยเรียน

วิเคราะห์เรื่อง หรือบทความที่นำมา

โดยชี้ให้เห็นประเด็นว่าควร หรือไม่ควรอย่างไร มีอะไรเป็นคำสำคัญ หรือตัวชี้วัดให้เห็นถึงพฤติกรรม
ทีเรียกว่า ชิงสุกก่อนห่าม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Friday, October 24, 2014

งานนักเรียนสำนวนโวหาร


นักเรียน อ่านเรื่องสั้นนี้ แล้วเปรียบเทียบหาสำนวนโวหาร ที่นักเรียนได้เรียนแล้วในห้องเรียน
ว่าเป็นสำนวนชนิดใด ให้ทำใส่สมุด และนำมาส่งในห้องเรียนวันที่เรียนคะ
(สำนวนโวหารที่นักเรียนเรียนไป มีโวหารภาพพจน์ และโวหารหลัก 5 อย่าง ครั้งนี้ให้พิจารณา
จากโวหารหลักก่อนคะ)

คำตอบ  จากเรื่องที่อ่าน พบโวหารทีใช้งานเขียนดังนี้ >.........................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


Tuesday, September 23, 2014

ตรวจสอบคะแนนการอ่าน

นักเรียน ที่ยังไม่ส่งงาน ต้องนำงานมาส่งวันพฤหัส และถ้าไม่ส่งครูติดต่อผู้ปกครองให้ช่วยกระตุ้นนักเรียน เนื่องจากงานเหล่านี้ ถูกสอนในห้องและให้ทำนานแล้ว ตัวอย่างที่จะทำมีในเว็บดังนั้นครูคาดว่า นักเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องความสงสัยในงานได้

 ห้อง 6/1

ห้อง 6/1

ห้อง 6/2


 ห้อง  6/2

 ห้อง  6/3

ห้อง  6/3