Sunday, August 20, 2017

การบ้าน ขุนช้างขุนแผน


 ขอบคุณ ข้อมูลจาก ครูวิไลพร วิไลลักษณ์

Tuesday, August 8, 2017

งานขุนช้างขุนแผน


ให้นักเรียนหาความหมายของคำศัพท์ 
ให้ทำลงสมุด แบบฝึกหัดวรรณคดี. ห้อง 6/2 และของห้อง 6/5

ห้อง 6/5


Sunday, July 30, 2017

Friday, July 14, 2017

ขุนช้างขุนแผน


นักเรียนศึกษาเพื่อทบทวน ความรู้ในห้องเรียน
และมาสนทนาพูดคุยในห้องเรียน