Wednesday, July 30, 2014

ประวัติพญานาค

นักเรียนที่มำงานที่ห้องไม่ทันสามารถตามงานได้ที่นี้คะ
งานการอ่านครั้งที่ 7 ให้นักเรียนอ่านและดูวีดีทัศน์  แล้วจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านและชมวีดีทัศน์
แล้วเขียนเป็น mapping  ทำลงในสมุดการอ่านคะ

งานการอ่านครั้งที่ 8   นักเรียนอ่านเรื่อง นิทานเวตาล แล้วตอบคำถามท้ายเรื่อง ทั้งนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ได้จากการชม วีดีทัศน์เรื่องเวตาล ที่ครูนำมาฉายในห้อง เป็นข้อมูลประกอบคำตอบได้คะ

อ่านนิทานเวตาล


นิทานเวตาล หลังจากนักเรียนได้ชมวีดีทัศน์ในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะได้อ่านเรื่องย่อของนิทานเวตาลเพื่อนำมาประกอบเป็นข้อมูลในการตอบคำถามนิทานเวตาล
Sunday, July 27, 2014

ชิ้นงาน และงาน การอ่านเชิงวิเคราะห์ คะแนน 20

ชิ้นงานที่ 1  ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

         ตัวอย่าง ลักษณะของงานคือ ให้นักเรียนตั้งคำถามจากหนังสือที่เลือกอ่าน
โดยให้กำหนดคำตอบมาด้วย ทั้งนี้คำถามต้องไม่เป็นคำถามแบบความจำ แต่ให้ใช้คำถาม ว่า ทำไม เพราะอะไร อย่างไร


ช้ินงานที่ 2 ใบเลือกหนังสือมี จำนวนคำถาม 7 ข้อ ทั้งนี้ให้ตอบตามหัวข้อที่กำหนด 
และใส่ภาพของหนังสือที่อ่านมาด้วย ในงานช้ินี้ ข้อที่ 7 สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ


ช้ินงานที่ 3
ใบบันทึกการอ่าน 
จะมีคำถามที่กำหนดให้ตอบ 14 ข้อ ให้ตอบจากการอ่านในหนังสือ ซึ่งจะคล้ายกับใบเลือกหนังสือ 
แต่จะมีข้อคำถามที่นักเรียนจะต้องคิด และให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือให้มากในข้อที่ 11 12 13 
และข้อ 14  จะต้องตอบให้เห็นถึงประโยชน์ และคุณค่าของหนังสือ และข้อคิดต่างๆทีมี อันเป็นประโยชน์และรวมถึงสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากความสนุก


งานที่4 -6
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่าน มีจำนวน3  เรื่อง
โดยมีคำถามให้ตอบลงในสมุด

เรื่อง  การอ่านเพื่อจับประเด็นและสรุปความ
คำสั่ง    ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
เรื่องที่ 1 ชาวนากับลา
ประเด็นสำคัญเรื่องชาวนากับคนเลี้ยงลาคืออะไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นักเรียนคิดว่าชาวนามีนิสัยอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. นักเรียนยกตัวอย่าง   เหตุการณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันกับ   เรื่องนี้ ทั้งในชีวิตจริง ในสังคม หรือคนรอบข้าง ที่นักเรียนรู้ จากสื่อและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องที่ 2 เด็กโง่กับปลาตัวโต
  ประเด็นสำคัญของเรื่องเด็กโง่กับปลาตัวโต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. นักเรียนคิดว่า อะไร น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กชายไม่ได้ปลากลับบ้าน โปรดให้รายละเอียดประกอบด้วย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. มีสถานการณ์ใด ที่นักเรียนรู้จัก และอาจเกิดเรื่องราวคลายกับเด็กโง่กับปลาตัวโตได้
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………เรื่องที่ ๓  ชายสองคนพี่น้อง

ประเด็นสำคัญเรื่องชายสองคนพี่น้องคืออะไร  
นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นเหตุผลประกอบการนำกระสอบข้าว ไปวางไว้ให้หน้าบ้านของน้องชาย
. นักเรียนยกตัวอย่าง   เหตุการณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันกับ   เรื่องนี้ ทั้งในชีวิตจริง ในสังคม หรือคนรอบข้าง ที่นักเรียนรู้ จากสื่อและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๔ในักเรียนคิดว่าน้องชาย เอากระสอบมาให้พี่ชายที่ไหน และด้วยเหตุผลใด
คะแนนหลักภาษาและวรรณคดี 6/4 6/5


คะแนนการอ่านเชิงวิเคราะห์

Saturday, July 26, 2014

งานประกาศ

ตัวอย่างนักเรียน ที่ได้ทำกิจกรรมตามงานประกาศ


Monday, July 14, 2014

ช้ินงานการอ่าน ป6/1 ถึง 6/5

นักเรียนโปรดตรวจสอบงานที่นักเรียนต้องทำ ทั้งที่เป็นงานในห้องเรียน และงานที่ให้ทำเป็นชิ้นงาน
การบ้าน  ก่อนที่ครูจะสรุปเป็นคะแนน 20 คะแนน
                                            ระพิน