Thursday, January 28, 2016

งานแผ่นพับ เรื่อง ลพบุรี


จากกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรม สร้างแผ่นพับ นำเสนอเรื่องลพบุรี
แนวคิดของงาน มีดังนี้
1.ให้หาข้อมูล เกี่ยวกับ ลพบุรี
2. เรื่องที่นำมาเสนอ อาจเป็น เรื่อง อาหาร  คนดี. วรรณกรรม  สิ่งปลูกสร้าง สินค้า สถาปัตยกรรม นิทานพื้นบ้าน
ที่เราเลือกมา 1ประเด็น และทำในแนวลึก 
หมายเหตุ เรื่องการแนะนำ การท่องเที่ยว หรือสถานที มีคนทำมากแล้ว ขอให้ทำด้านอื่น
Tuesday, January 19, 2016

ตัวอย่างงานและแบบข้อคำถาม ที่นักเรียนต้องนำไปใช้ในงาน การอ่าน


สำคัญมาก ที่จะต้องให้นักเรียนได้เลือกหนังสือที่อยากอ่าน และต้องอ่านให้จบ


ตัวอย่างหนังสือที่นักเรียนเลือก


ตัวอย่างงาน


Monday, January 4, 2016

งานการอ่าน

หนังสือ ที่นักเรียนนำมาอ่าน
ตามข้อตกลง จำนวนหน้า ไม่น้อยกว่า 200 หน้า

Tuesday, December 29, 2015

งานภาษาถิ่น

ให้นักเรียนหาคำศัพท์ที่เป็นภาษาถิ่นในเพลง สาวเชียงใหม่
    
กิจกรรม คำภาษาถิ่น ให้นักเรียนหาคำศัพท์ ที่เป็นภาษาถิ่นจากเพลงสาวเชียงใหม่
                  สาวเชียงใหม่
                        ข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว
            ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน
            ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน
            อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน อ้ายคำ  อ้ายมูล   อ้ายสมอ้ายดี                                           
            เปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋                                             
            ป้อแม่    ถ้าปู๋   สะรี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย                                                  
            ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย                                                                       
            ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย
                  1. คำภาษาถิ่น  :  ............................ ......................................................
.................................................................................................... .........................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................ .............................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................
                  2. จงบอกความหมายของเนื้อเพลงข้างตน
.................................................................................................... .........................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................ .............................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................
          3. นอกจากเพลง สาวเชียงใหม่ แล้วนักเรียนมีเพลง อะไรบ้างที่ใช้ภาษาถิ่น
ให้ยกตัวอย่างคำภาษาถิ่น และเนื้อเพลงประกอบด้วย
.................................................................................................... .........................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................ .............................................................................
.................................................................................................. ...........................................................................

Saturday, December 19, 2015

งานนักเรียน

นักเรียนป 6 โปรดตรวจสอบงานในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวด้วยว่าได้ทำครบตามที่ครูกำหนดหรือไม่

มีดังนี้ 
         1.เรื่องการโต้วาทีหน้า 201-207 (ให้ทำหลังจากโต้วาทีในห้อง และต้องเนื้อหา
ที่ได้ฟังมาเป็นข้อมูลในการทำแบบฝึกหัด)
        2. เรื่องสำนวน- โวหาร
สอนไปแล้ว ทั้งสองเรื่อง มีให้ทำตั้งแต่หน้าที่    157-180

งานที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม - เดียว
1.การละเล่นของไทย   การรายงานในห้อง  10 คะแนน
                                การปฏิบัติกิจกรรมและการทำวีดีทัศน์    10 คะแนน
2. การ์ตูนรามเกียรติ์ เล่มเล็ก                     10 คะแนน
3. สมุดแบบฝึกหัดวรรณคดี - หลักภาษาไทย    (นับคะแนนที่ได้มาทั้งหมด)
4. สมุดเลคเชอร์          (นับคะแนนในเล่มมา ของเทอม2)
5. สมุดมิตรภาพ     (ส่งตามกำหนด-คุณภาพ)     20  คะแนนSunday, December 13, 2015

งานโวหาร

ให้นักเรียนหาโวหาร จากหนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสืออ่านเล่น ทีนักเรียนสนใจ
ทำได้ดังตัวอย่าง