Friday, February 23, 2018

ภาษาไทยเตรียมสอบปลายภาค 2561ให้อ่านตามหัวข้อที่กำหนดเป็นส่วนใหญ่ แต่ข้อสอบบางครั้งนักเรียนก็ต้องมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกับเรื่องนั้นมาด้วย มิฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจในเน้ือหาอย่างท่องแท้  เช่น การใช้พจนานุกรมนักเรียนก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสระ พยัญชนะ และการเรียงตามรูปสระ และเสียงต่างอย่างไร Tuesday, February 6, 2018

นัดหมายโต้วาทีนักเรียน ชั้น ป.๖


หัวข้อในการโต้วาที ได้แก่
ป.๖/๑  เป็นครูนั้นลำบากเป็นนักเรียนเหนื่อยยากกว่าหลายเท่า
ป.๖/๒    ชีวิตในชนบทสบายกว่าชีวิตในเมือง
ป.๖/๔    ชีวิตในชนบทสบายกว่าชีวิตในเมือง
ป.๖/๕    สังคมพาเด็กแย่หรือพ่อแม่ไม่เอาใจใส่

กฎ กติกา มารยาท ในการโต้วาที

๑. อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์  ลัทธิความเชื่อบางอย่าง หรือเรื่องราวที่สร้างความขัดแย้ง
๒. ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หยาบคาย
๓. ไม่นำเรื่องส่วนตัวของผู้โต้วาทีมาพูดในการโต้วาที
๔. ไม่เรียกชื่อจริงของผู้โต้วาที ควรบอกชื่อตำแหน่งขณะโต้วาทีเท่านั้น เช่น หัวหน้าฝ่ายเสนอ หัวหน้าฝ่ายค้าน
๕. อย่าพูดเกินเวลาที่กำหนดให้ (พูดคนละไม่เกิน ๓ นาที และหัวหน้าแต่ละฝ่ายสรุปเนื้อหา คนละ ๑ นาที)
๖. มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความเป็นมิตรต่อฝ่ายตรงข้ามและผู้ฝังเสมอ


**นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบประเมินได้ ด้านล่าง

แบบประเมิน
ใบจัดสถานที่


การบ้านเรื่อง การสรุปความรู้จากเรื่องที่ฟังและดู

การบ้านเรื่อง การสรุปความรู้จากเรื่องที่ฟังและดู

ให้นักเรียนสรุปความรู้จากสารคดีสั้น เรื่อง Dog Cafe
โดยให้เขียนหัวข้อลงสมุด ดังนี้
๑. ชื่อเรื่อง
๒. สรุปเรื่อง
๓. ประโยชน์/ข้อคิดที่ได้รับ


Sunday, February 4, 2018

นัดหมายสอบเก็บคะแนนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นัดหมายสอบเก็บคะแนนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สอบวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ ๓๐ ข้อ  ปรนัยเขียนตอบ ๒ ข้อ

เนื้อหาที่สอบ ได้แก่

-ภาษาถิ่น
-การใช้พจนานุกรม
-การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย
-การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ
-การโต้วาที
-รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
-สมุดมิตรภาพ
-จดหมายส่วนตัว

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี อ่านหนังสือสอบ ทำได้ทุกคน

Saturday, January 20, 2018

การบ้าน เรื่อง จดหมายส่วนตัวจดหมายถึง ทหารชายแดน ภาคใต้

          1. นักเรียนได้เรียนและศึกษาวิธีการเขียนจดหมายแล้ว อย่าลืมนะคะช่วยบอกต่อๆ การบ้านการเขียน จดหมายถึงทหารหาญ ช่วยส่งในวันจันทร์นี้ ทุกห้องที่เรียนแล้ว ส่งใสสมุดแบบฝึกหัดมาคะ

         2. นักเรียนเมื่อได้ศึกษาเรื่องราวในวีดีทัศน์ แล้วจะ เห็นความแตกต่างของ 2 VDO ที่นับเสนอเรื่องราวในมุมที่ต่างกันของสองครอบครัวแต่ทั้งคู่ เป็นครอบครัวของทหารหาญผู้รับใช้ชาติ อย่างเสียสละ  การศึกษาจากวีดีโอ จะช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิด และมีแรงบันดาลใจในการเขียนจดหมายไปให้กำลังใจทหารหาญของไทยได้Tuesday, January 2, 2018

ตัวอย่างใบงาน เรื่อง ภาษาถิ่น

การบ้านประจำวัน
๑. แบบฝึกหัดเรื่องภาษาถิ่นในหนังสือ หน้า ๘๑-๘๔ ,๘๗-๘๘
๒.ใบงานเรื่องภาษาถิ่น (ตัวอย่างงานอยู่ด้านล่าง)
***ส่งวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑