Sunday, July 3, 2011

ใบงานวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ใบงานที่ ๑-ใบงานที่ ๗

๑.  ตัวอย่าง ปกแฟ้มสะสมงาน วิชาภาษาไทย


 ๒. ตัวอย่างประวัติส่วนตัว

๓. ใบงานที่ ๑ "ภาษาไทยนั้นสำคัญอย่างไร"

. ใบงานที่ ๒ "การเลือกหนังสือ"


 
๕. ใบงานที่ ๓ "บันทึกการอ่าน"


๖. ใบงานที่ ๔ "การอ่านในใจและจับใจความสำคัญ" ๗. ใบงานที่ ๕ "การตั้งชมรมวรรณคดี" (สำหรับห้อง ๖/๔)

      ใบงานที่ ๖ "การคั้งชมรมวรรณคดี" (สำหรับห้อง ๖/๕)

 

                          

๘. ใบงานที่ ๕ "คำนามและคำสรรพนาม (สำหรับห้อง ๖/๕)
๙. ใบงานที่ ๖ "สาระจากสื่อ"

๑๐. ใบงานที่ ๗ "คำลักษณนาม"

 หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยเกี่ยงกับการทำชิ้นงานวิชาภาษาไทย สามารถสอบถามครูประจำวิชา ได้ที่ห้องพักครู (สำนักงาน Jip) ในวันและเวลาราชการ
       

No comments:

Post a Comment