Tuesday, January 18, 2011

ใบงานไมยราพ เทอม 2/2554

                                           ใบงานที่ ๕

                                  ศึกสายเลือด (ศึกไมยราพ)

ชื่อ.......................................................................................................ชั้น...................เลขที่ ..............

คำชี้แจง ให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ คนละ ๕ ข้อ


ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถาม

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปบุคลิกลักษณะนิสัย ลักษณะเด่น ลักษณะด้อยของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง ดังนี้

ไมยราพ

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


หนุมาน

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

พิรากวน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

มัจฉานุ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                             ใบงานที่ ๖
                                               ศึกสายเลือด (ศึกไมยราพ)


ชื่อ.......................................................................................................ชั้น...................เลขที่ ..............คำชี้แจง ให้นักเรียนลองพิจารณาถึงการกระทำของมัจฉานุต่อไมยราพและต่อหนุมานว่าเหมาะสมหรือไม่ หากนักเรียนเป็นมัจฉานุนักเรียนจะหาทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ได้อย่างไร


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำชี้แจง การต่อสู้ระหว่างหนุมานกับไมยราพที่จบลงด้วยการตายของไมยราพ ทั้งที่สามารถถิดหัวใจไปซ่อนไว้ สะท้อนให้เห็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์อย่างไรบ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                               ใบงานที่ ๘
                                                    ศึกสายเลือด (ศึกไมยราพ)


ชื่อ.......................................................................................................ชั้น...................เลขที่ ..............

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้


๑.หนุมานรู้ที่ซ่อนของไมยราพจากใคร

............................................................................................................................................................


๒.พิรากวนเป็นใคร มีความสำคัญในเรื่องอย่างไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

๓.นักเรียนคิดว่ามัจฉานุเป็นตัวละครที่มีลักษณะอย่างไร หากนักเรียนเป็นมัจฉานุจะมีความรู้สึกอย่างไรและจะทำอย่างไรเมื่อรู้หนุมานเป็นพ่อของตน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

๔. ไวยวิกคือใคร มีความสำคัญในเรื่องนี้อย่างไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

๕.หนุมานแปลงกายเป็นอะไรเพื่อเข้าไปถึงที่อยู่ของไมยราพ การกระทำประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

๖.ยักษ์ใช้เครื่องอะไรเพื่อตรวจตราการเข้าออกของพิรากวน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

๗.เมื่อตราชั่งหักลง พิรากวนใช้คำให้การว่าอย่างไร คำให้การนั้นมีผลอย่างไร

..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

๘. ไมยราพขังพระรามไว้ที่ใด ใครเป็นผู้บอกหนุมานว่าขังอยู่ที่นั่น

.............................................................................................................................................................

๙. คำว่า “พระนารายณ์” ในเรื่องนี้หมายถึงใคร

.............................................................................................................................................................

๑๐. คำว่า “ขุนกระบี่ผู้มีฤทธิรอน” หมายถึงอะไร

............................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment