Tuesday, October 13, 2009

แบบฝึกหัดบทที่ 1

แบบฝึกหัดบทที่ 1

ตอนที่ 1 จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมาย X
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

1. ไตรยางค์ คือ อักษร 3 หมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ
2. อักษรคู่ คือ อักษรสูงที่มีเสียงคู่กับอักษรต่ำ
3. พยัญชนะทุกวรรคมีทั้งอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ
4. พ ภ เป็นอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง ผ
5. อักษรเดี่ยวเป็นอักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง

ตอนที่ 2 จงวงกลมล้อมรอบตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พยัญชนะคืออะไร 2. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก. ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงดนตรี ก. จ ด ช
ข. ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงแปร ข. ฎ บ อ
ค. ตัวอักษรที่ใช้เสียงแท้ ค. ฏ บ ว
ง. ตัวอักษรตัวแรกของพยางค์ ง. ค ป ห
3. ข้อใดเป็นอักษรสูงทั้งหมด 4. ข้อใดเป็นอักษรต่ำทั้งหมด
ก. ข ฉ ถ ก. ค ฆ ฉ
ข. ฐ ฑ ฒ ข. ช ซ ฌ
ค. ถ ผ ฟ ค. ฏ ฑ ฒ
ง. ศ ส ฬ ง. ถ ท ธ
5. ข้อใดเป็นอักษรเดี่ยวทั้งหมด 6. ข้อใดเป็นอักษรคู่ทั้งหมด
ก. ย ร ล ถ ล ก. ม้าชอบหญ้า
ข. ห ณ ช ว ข. ยักษ์ใหญ่ใจดี
ค. ญ น ง ฬ ค. ฉันชอบต้นไม้จริง
ง. ก ย ช ค ง. พ่อค้าชอบซื้อทอง

7. ข้อใดเป็นอักษรเดี่ยวทั้งหมด 8. ข้อใดเป็นพยัญชนะเป็นอักษรหมู่เดี่ยวกับคำว่า “มะระ”
ก. เขี้ยว – เงี้ยว ก. น้ำเย็น
ข. เดิน – เที่ยว ข. ส้มโอ
ค. เงา – เทา ค. ฝักแค
ง. นอน – เล่น ง. เตาไฟ
9. ข้อใดพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมด 10. ข้อใดพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทั้งหมด
ก. จิก – สวย ก. ถุงเสื้อสีแดง
ข. การ – เดิน ข. ขี่เสื้อขึ้นภูเขา
ค. แม่ – มด ค. เข็นครกขึ้นภูเขา
ง. ฝูง – แร้ง ง. สดใสหิ้วถุงข้าวสาร

ตอนที่ 3 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. การแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็นสามหมู่ ตามลำดับเสียง เรียกว่า………………………………...
2. พยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมด 44 ตัว แต่ปัจจุบันใช้เพียง…………………………………..ตัว
พยัญชนะที่ไม่ใช้แล้วคือ………………………………………………………………………...
3. อักษรสูงมี……………ตัว ได้แก่………………………………………………………………..
4. อักษรกลางมี………….ตัว ได้แก่………………………………………………………………..
5. อักษรต่ำมี…………….ตัว ได้แก่………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6. อักษรคู่ หมายถึง…………………………………………………………………………………
7. อักษรคู่มี…………….. ตัว ได้แก่………………………………………………………………..
8. อักษรเดี่ยว หมายถึง……………………………………………………………………………..
9. อักษรเดี่ยวมี………….ตัว ได้แก่……………………………………………………………….
10. ฆ มีเสียงคู่กับ………….………….………….………….………….………….……………….
11. ฟ มีเสียงคู่กับ………….………….………….………….………….………….……………….ตอนที่ 4 ให้นักเรียนพิจารณาคำหรือพยางค์ต่อไปนี้ว่ามีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง, อักษรกลาง, อักษรต่ำ

ตัวอย่าง น้ำผึ้ง พยัญชนะต้น คือ น, ผ เป็นอักษร ต่ำ, สูง

1. สมัย พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
2. จราจร พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
3. รูปร่าง พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
4. ผลิต พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
5. อมร พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
6. แผ่นดิน พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
7. ภมร พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
8. ชบา พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
9. นามแฝง พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..
10. ขนุน พยัญชนะต้น คือ……………………เป็นอักษร……………………………………..

ตอนที่ 5 ให้เติมพยัญชนะที่หายไปให้ครบ

ตอนที่ 6 จงนำคำทางด้านขวามือมาใส่หน้าข้อความทางด้านซ้ายมือ เมื่อนักเรียนเห็นว่าอักษร
ทั้ง 2 ด้าน เป็นอักษรคู่กัน

ชุ่มชื้น 1. ฉุยฉาย ฝากฝัง
2. สดสวย หุบเหว
3. คุณค่า ศร
4. ฟ้า พัน
5. ฮ่อ ชุ่มชื้น
6. โซ่ ค้อน
7. ผ้าผ่อน ข่าว
8. ไข่ขาว ทหาร
9. เถื่อน ซุ่มซ่อน
10. เฒ่า ฐานะ
ตาย
ว่องไว

1 comment: