Sunday, June 26, 2011

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ส่งงานใบงานวิชาภาษาไทย (ส่งงานครั้งที่ ๑)

          นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือนักเรียนที่ไม่ส่งใบงานวิชาภาษาไทย ตั่งแต่ ๓ ใบงานขึ้นไป ขอให้นักเรียนรีบทำและนำมาส่งครูตรวจต่อไป
                                                        ชั้น ป.๖/๔                      


๑. ด.ช. ปณิธิ ทุ่งเก้า

๒. ด.ช.ประพันธ์ พงษ์ประพันธ์

๓. ด.ช.อินทัช วิชิตรัตนะ

๔. ด.ญ.ซินดี้ กาดีโรจน์

๕. ด.ญ.ธัญรดา พรหมปัทมะ

๖. ด.ญ.ธัญญารัตน์ เรืองเดช

                                                 ชั้น ป.๖/๕                                                        

๑. ด.ช. ธนากร เปล่งปลั่ง


๒. ด.ช.ธนาธิป วัลลานนท์


๓. ด.ช.บุญนำกิจ เลิศมหากิจ


๔. ด.ช.พีรพัฒน์ สีดี


๕. ด.ช.อภิษฐา รัตนะ


๖. ด.ช.เอกภพ วงษ์แก้ว


๗. ด.ญ.ธัณญรัตน์ บุญประสิทธิ์


๘. ด.ญ.พริ้มเพรา ศรีเงินMonday, June 20, 2011

กำหนดการสอบ และการส่งงาน ครั้งที่ 1

 ขอแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบ  กำหนดการส่งงาน
             1. การส่งแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1 ส่งภายในวันจันทร์ที 20 มิถุนายน 2554 (จำนวนชิ้นงานที่จะตรวจเช็ค คือชิ้นงานที่ 1-7  )
              2. ทดสอบย่อยประจำหน่วย หลักภาษาไทย เรื่อง คำนาม สรรพนาม กริยา (จำนวน 20 ข้อ ) ข้อสอบ เป็นแบบเลือกตอบ สอบวันที่  20 มิถุนายน 2554 (ชั้นป.6/5)      และ ป.6/4   สอบในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 คาบที่ 4
              หมายเหตุ จะแจ้งคะแนนสอบของแต่ละคน ในหลังวันสอบ 3 วัน สามารถดูได้ในเว็บไซด์ นี้

Monday, June 13, 2011

กิจกรรมประกวด MC มีภูมิ ตอน “ภูมิใจในภูมิถิ่น”

เนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.ผลงานจะต้องประกอบไปด้วยการนำเสนอเนื้อหาโดยผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สถานที่ท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คุณแสนจะภูมิใจภายใต้หัวข้อ ภูมิใจในภูมิถิ่น

2.ส่งผลงานในรูปแบบ คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที ประเภทไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ คือ .avi / .wmv / .mov / .mpg / .3gp / .flv / .mp4 และขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 80 MB.

3.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานที่ระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน มีเนื้อหานอกเหนือจากที่กำหนด และไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท


เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

•ผู้ที่ร่วมประกวดจะต้องอัพโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com)

•ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดสามารถมีผู้ดำเนินรายการได้ไม่เกิน 2 คน ไม่จำกัดอายุ และจะต้องนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ สถานที่ท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่จำกัดเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

•สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด

•การอัพโหลดผลงานเข้าร่วมประกวด ผู้ดำเนินรายการที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องสมัครเป็นสมาชิกของทรูปลูกปัญญาดอทคอมก่อน (กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก)

•ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอมภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

•ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่และส่งเข้าประกวดกับโครงการอื่นมาก่อน

•ผลงานไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานผู้อื่น

•ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมในการเผยแพร่ เพื่อการศึกษาค้นคว้า

•ผู้ร่วมประกวดสามารถศึกษารูปแบบคลิปวิดีโอตัวอย่างได้จาก www.trueplookpanya.com

•ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมโดยที่ผู้ปกครองและสถาบันที่สังกัดอนุญาต

•ทรูปลูกปัญญาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าเงินรางวัล

•การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยที่ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถร้องเรียน อุทธรณ์ใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ระยะเวลาการประกวด

เปิดอัพโหลดผลงาน : 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2554

ปิดโหวต : 31 กรกฎาคม 2554

ประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการและรางวัล Popular vote : 1 สิงหาคม 2554


ประเภทของรางวัล


รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

พร้อมตำแหน่ง “พิธีกรพิเศษ” ของทรูปลูกปัญญาดอทคอม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลยอดนิยม (Popular vote) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

** ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ออกรายการทรูปลูกปัญญาดอทคอมในฐานะพิธีกรร่วมอย่างน้อย 1 ตอน และร่วมดูงานกับทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม

** รางวัลยอดนิยม พิจารณาจากคะแนนโหวตสูงสุดอันดับที่ 1 ของคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบเกณฑ์การตัดสิน

1.การพูด การใช้น้ำเสียงและการใช้อักขระภาษาไทยถูกต้อง 50 คะแนน

2.เนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 30 คะแนน

3.บุคลิกภาพของผู้ดำเนินรายการ 20 คะแนน


ตารางชิ้นงาน วิชาภาษาไทย ป.๖

ตารางชิ้นงาน วิชาภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

๑ ใบงาน “ภาษาไทยนั้นสำคัญอย่างไร” (๑๐ คะแนน) อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามลงในใบงาน

๒ ใบงาน “การเลือกหนังสือ” (๑๐ คะแนน) เลือกหนังสือที่สนใจ ๑ เล่ม แล้วระบุรายละเอียดตามที่ใบงานกำหนด ดูจากเว็ปไซต์อาจารย์ระพิน (teacherrapin)

๓ ใบงาน บันทึกการอ่าน (๑๐ คะแนน) ให้นักเรียนอ่านหนังสือที่เลือกมา แล้วจดบันทึกราละเอียดตามที่ใบงานกำหนดดูจากเว็ปไซต์อาจารย์ระพิน (teacherrapin)

๔ ใบงาน “การอ่านในใจและจับใจความสำคัญ”  (๑๐ คะแนน) ให้นักเรียนเลือกอ่านนิทานแล้วสรุปใจความสำคัญลงในใบงาน

๕ ใบงาน”คำนามและคำสรรพนามนาม” (๑๐ คะแนน) ให้นักเรียนหาคำนามและคำสรรพนามที่มีอยู่ในบทความ ข้อความ เอกสาร ทำลงใส่กระดาษเอสี่

๖  ใบงาน”สาระจากสื่อ” (๕ คะแนน)    ให้นักเรียนเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่มีความรู้ แล้วตอบคำถามลงในใบงาน
๗.ใบงาน”คำลักษณนาม” (๑๐ คะแนน) ทำคำลักษณนามประกอบภาพ ทำใส่กระดาษเอสี่ ในลักษณะของแผ่นพับ

๘ ใบงาน เรื่อง “คำกริยา” (๑๐ คะแนน )

๙ แบบฝึกหัดคำบุพบท  (๑๐ คะแนน)

๑๐ใบงาน เรื่อง “คำวิเศษณ์” (๑๐ คะแนน) ให้นักเรียนแต่งเรื่องสั้นหรือนิทานที่มีคำวิเศษณ์

๑๑ใบงาน เรื่อง “คำสันธาน” (๑๐ คะแนน) ให้นักเรียนฝึกการเขียนคำไทยเรื่องคำสันธาน

๑๒ใบงาน เรื่อง “คำอุทาน” (๑๐ คะแนน )

๑๓แบบทดสอบคำไทยทั้ง ๗ ชนิด  (๑๐ คะแนน )

ตารางชิ้นงานเทอม 1/2554

Wednesday, June 8, 2011

งานพิเศษ ...ละครวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕...

ละครวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕

ชื่อการแสดง “วิพิธทัศนา...จากสุภาษิตคำสอนสู่บทละครแบบเรียน...”

ตอน “สวัสดิรักษาและกาพย์พระไชยสุริยา”อำนวยการแสดงโดย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพิน ชูชื่น


๒. อาจารย์สุกานดา คงสมรส

ผู้ฝึกซ้อม


๑. อาจารย์ประจักษ์ น้อยเหนื่อย


๒. อาจารย์จรสพร ปัสสาคำ


รูปแบบการแสดง


ตอนที่ ๑


เปิดเรื่องด้วยสุภาษิตสวัสดิรักษา : ระบำสวัสดิรักษานักรบ


ตอนที่ ๒
แสดงละครเรื่องพระไชยสุริยา
 เนื้อเรื่องย่อ...        พระไชยสุริยาเป็นเรื่องราวของพระไชยสุริยากษัตริย์ครองเมืองด้วยความสงบเรียบร้อยมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งมีน้ำท่วมจนบ้านเมืองล่มสลายไป พระไชยสุริยาพร้อมกับนางสุมาลีพระมเหสีและนางกำนัลหนีลงเรือ แต่ก็ถูกพายุพัดจนเรือแตก คลื่นซัดพระไชยสุริยากับพระนางสุมาลีเข้าฝั่ง ทั้งสองต้องเดินทางอยู่กลางป่าจนพบกับฤาษีตนหนึ่ง ฤาษีได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองพังพินาศว่า ด้วยข้าราชสำนักทั้งหลายประพฤติชั่ว รับสินบนไม่รักษาความยุติธรรม ฟ้าดินจึงลงโทษให้ได้รับความเดือดร้อน ฤาษีได้แนะนำให้พระไชยสุริยา และพระนางสุมาลีรักษาศีลปฏิบัติธรรม ต่อมาทั้งสองพระองค์ได้ออกบวชและบำเพ็ญธรรมจนสิ้นพระชนม์ชีพ
Monday, June 6, 2011

ข้อตกลงในการเขียนใบงาน

ข้อตกลงในการเขียนใบงาน๑. ในการพิมพ์เพื่อตอบคำถาม ให้ใช้ตัวอักษรขนาด Angsana ๑๖ เท่านั้น ( แต่ในกรณีที่ใช้ตัวอักษรฟ้อนอื่น ให้นักเรียนเทียบเคียงให้มีขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ Angsana ๑๖)
๒. ในการพิมพ์หัวข้อ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด Angsana ๒๐ เท่านั้น
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนชื่อ-นามสกุลและชิ้นงาน ให้นักเรียนเขียนดังนี้
ข้อตกลงในการส่งชิ้นงานและการส่งเพื่อปรับปรุงคะแนน


การส่งชิ้นงาน ครั้งที่ ๑

๑. ให้นักเรียนส่งชิ้นงานที่ครูประจำวิชาสั่งภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ครูประจำวิชาสั่ง
๒. การส่งชิ้นงานนั้น ให้นักเรียนส่งภายในชั่วโมงเรียนหรือส่งที่ห้องพักครูไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน
๓. ก่อนจะส่งชิ้นงาน ให้นักเรียนส่งชิ้นงานไปที่หัวหน้ากลุ่มก่อนแล้วให้หัวหน้ากลุ่มลงชื่อที่มุมด้านล่างซ้ายมือ พร้อมกับลงวันที่ที่นำมาส่ง ดังตัวอย่างการส่งชิ้นงานเพื่อปรับปรุงคะแนน


ในกรณีที่นักเรียนยังไม่พอใจกับคะแนนที่ได้ นักเรียนสามารถส่งชิ้นงานได้ใหม่เพื่อปรับปรุงคะแนน โดยมีหลักในการส่งดังนี้

๑. ให้นักเรียนส่งชิ้นงานเพื่อปรับปรุงคะแนนได้มาเกิน ๑ สัปดาห์หลังจากที่ส่งชิ้นงานงานครั้งที่ ๑ (๗ วัน)
๒. เมื่อนักเรียนส่งชิ้นงานเพื่อปรับปรุงคะแนน ให้เขียนชิ้นงานไว้ที่มุมบนขวามือดังนี้ดังนี้